Ko e ngaahi me’a eni ‘oku fiema’u ke ke ‘ilo ki ai

Ko e há leva ‘a e ngaahi Fakamatala ki he Mo’uilelei fakafo’ituitui?

Ko e fakamatala ia ‘oku fekau’aki mo ho’o mo’ui ‘o kau atu ki ai eni:

 • hingoa, ‘aho fa’ele’i, feitu’u ‘oku ke nofo ai pea mo ho fika fakafalemahaki
 • tu’unga mo’uilelei fakaesino pea mo e faka’atamai
 • puipuitu’a fakafaito’o fakafamili pea mo e
 • fakamatala fekau’aki mo e ngaahi sivi kae pehe foki ki he ngaahi founga ki hono tokanga’i koe.

Ko e há ‘a e ngaahi me’a ‘oku fiema’u keu ‘ilo fekau’aki mo ‘eku ngaahi fakamatala ki he mo’uilelei fakafo’ituitui?

‘Oku malava ke ke:

 • ‘ilo ‘a e ngaahi fakamatala ki he mo’uilelei fakafo’ituitui ‘oku tanaki ‘e he Potungaue Mo’ui,
 • ma’u há tatau, kole pe fakatonutonu ho ngaahi fakamatala ki he mo’uilelei fakafo’ituiui (‘i ai pe ‘a hono fakangatangata),
 • fakahu ha’o launga kapau ‘oku ke tui ‘oku ‘ikai totonu ke sio há taha ki ho’o ngaahi fakamatala ki he mo’uilelei fakafo’ituitui.

‘Oku angafefe ‘a hono tanaki, ngaue’aki pe tuku atu ki tu’a ‘a e ‘eku ngaahi fakamatala ki he mo’uilelei fakafo’ituitui?

‘Oku tanaki pea fokotu’utu’u ‘e he Potungaue Mo’ui há fakamatala fekau’aki mo ho’o mo’uilelei fakafo’ituitui ke tokangaekina’aki koe. Ko e ngaahi fakamatala ni ‘e tokoni ki he Potungaue Mo’ui ke tokoni mo faingofua ‘enau fakahoko fatongia. ‘Oku tanaki ‘a e ngaahi fakamatala ki ho’o mo’uilelei fakafo’ituitui ‘i he founga kehekehe, ‘a ia ko hono tauhi ‘i he saati angamaheni pe ko e sisitemi fakamatala fakakomipiuta ki he mo’uilelei.

‘E ngaue’aki ‘a ho’o fakamatala ki ho’o mo’uilelei fakafo’ituitui ki hono:

 • Fakatahataha’i ho’o fakamatala fakafaito’o kuo fakahoko kiate koe pea mo fakafaingofua ‘a e ngaue ki ai mei há fa’ahinga feitu’u pe,
 • Fokotu’u há me’afua ki hono siofi mo tokangaekina há to’umahaki ‘oku to ‘i he fonua,
 • Fa’u há fakamatala fakafaito’o ke ne fakasi’isi’i ‘a hono ngaue hala’aki ‘a e faito’o, fakatatau ki he fakahinohino ‘oku ‘oatu,
 • Fakaivia ‘a e ngaahi fakatotolo fakaako makatu’unga ‘i he ngaahi fakamatala ‘oku ngofua ke tuku ki tu’a,
 • Palani, tauhi mo hakeaki’i ‘a e fuafatongia ki he mo’uilelei,  tokoni ke muimui’i mo ‘atita’i ‘a e ngaue ‘a e sisitemi pea tuku atu e ngaahi fakamatala ki he ngaahi kupu fekau’akiki ‘o fakatatau ki he lao.

Ko e há e founga ‘e malava keu kole há ngofua, pe fakatonutonu ki he’eku Fakamatala ki he mo’uilelei fakafo’ituitui?

Ki hono kole há ngofua pe ma’u há tatau ‘a ho’o Fakamata ki he mo’uilelei fakafo’ituitui, kuopau ke ke fetu’utaki ki he Pule Lahi ‘o e Potungaue Mo’ui ‘i he fika telefoni ko e 7400200.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *